زباله

 • عامل بيماريزا
 • FHG
 • مواد خام چندين كارخانه بزرگ صنعتي كه در صورت عدم مديريت مي تواند مشكل ساز باشد
 • نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

000/000/200 هزينه جمع آوري

000/000/150 زباله را از مردم بخرند

 

انواع زباله

 • زباله شهري
 • زباله صنعتي
 • زباله خطرناك

 

زباله شهري

اجزاي تشكيل دهنده مشخصات
پس ماند مواد غذايي باقي مانده مواد گوشتي و ميوه وسبزيجات

در شرايط آب و هوايي گرم به سرعت تجزيه مي شوند.

آشغال 1)‌قابل سوختن مثل كاغذ و پلاستيك ، چرم ، لاستيك ، مقوا ، منسوجات و چوب

2)غير قابل سوختن مانند : سفال ، شيشه ، قوطي حلبي ، قوطي آلومينيومي ، خاك ، ضايعات ساختماني و فلزات

خاكستر و مواد‌باقيمانده موادي كه از سوختن چوب و زغال سنگ كك و ساير زباه هاي اشتعال پذير باقي مي ماند

مواد باقيمانده ناشي از فرآيند نيروگاه ها در اين دسته قرار نمي‌گيرند.

 

 

از چوب براي

 • بخاري
 • هيزم
 • ورق نئوپان

آشغال و قطعات ساختماني در خارج دوباره در ساختمان استفاده مي شود  

قوطي حلبي

3)خاكستر و مواد باقي مانده

1- موادي كه از سوختن چوب و زغال سنگ و سنگ كك و ساير زباله هاي آشغال پذير باقي مي ماند

2- مواد باقيمانده ناشي از فعاليت نيروگاه ها دراين دسته بندي قرار نمي‌گيرند .

 

بازيافت : شيشه نوشابه ، پلاستيك

استفاده مجدد : روزنامه به خشكشويي

بازيافت مواد زاد يا همان بازيافت

35% زباله شهر تهران قابل بازيافت

65% كمپوست سازي

5% غير قابل استفاده

بازيافت انرژي :

بيوگاز (‌متان )

سوزاندن زباله

دوده از زير زباله عبور كرده و ضمن خشك كردن زباهل دوده به زباله مي چسبد وفقط هواي گرم وارد طبيعت مي شود و دوده گرفته مي شود .

 

 

‌استحصال گاز متان از گود زباله :

هر سه كار خوب نيست

                                                          چوب بخاري

مثلاً پوست هندوانه ç كود ç درخت ç چوب نئوپان ç برگ

روش هاي جمع آوري و دفع زباله :

 

 

كاغذ                                                                       سود1)خريد از فروش

مقوا     18 تومان از مردم بخرند 18 تومان سود مي برند     

شيشه                                                                   سود2) كاهش هزينه‌هاي جمع آوري

آهن

 

 

25% زباله كاهش پيدا مي كند

18 عدد سكه بهار آزادي در هر ماه قرعه كشي مي شود

پلاستيك را ذوب مي كنند

چرم: زير خاك بعد از 1 الي 2سال مي گذرد وچون قطعات آن ريز است زياد در فكر بازيافت آن نبودند .

شكل

در خارج مي سوزانند و از حرارت برق و از برق صنايع كار مي كنند و 44 نوع آلياژ از اين استخراج مي كنند .

در ايران باطلق و نخ فعلاً كاري نمي كنند .

مي فروشندè حرارتè از طريق سوزاندنçآلودگي هواçتصفيهçكربن‌مي‌فروشند

 

منسوجات

در هند

خشك           200 روپيه

 

چوب

 

اگر به درد نئوپان نخورد تبديل به كود مي كنند

كامپوست سازي = تبديل زباله به كود در شرايط هوازي

شيشه ذوب مي كنند .

سفال و ضايعات ساختماني

 

                                      مواد نرم çبراي پركردن چاله ها

دو نوع خاك داريم :

                                      مواد سفت (‌همراه با بتن )

اين خاكها را به مكاني مي برند و سرند مي كنند و تبديل به مواد نرم و مواد سفت مي شود.

حلبي و فلزات آهني را مي توان ذوب كرد .

 

زباله ويژه :

شهرداري حاضر به جمع آوري آن نباشد . هزينه حمل و نقل آن به عهده توليد كننده

وسايل حجيم مثل يخچال و كولر – كامپيوتر ، تلفن همراه

در هند: گاو مرده به عنوان زباله ويژه است

در ايران : درخت ، ناخاله هاي ساختمماني

 

منابع توليد زباله‌ي شهري

منبع فعاليت نوع زباله
مراكز مسكوني

آپارتمان هاي كوچك

مجتمع هاي بزرگ

پسماند مواد غذايي

آشغال خاكستر

خاكسترهاي ويژه

مراكز تجاري فروشگاه ها – مغازه ها – هتل – تعميرگاه ها – مراكز پزشكي و بعضي از دانشگاه ها – رستوران ها پسماند مواد غذايي

آشغال خاكستر

ضايعات ساختمامي

زباله هاي ويژه

زباله هاي خطرناك

مراكز بار خيابان – كوچه – پارك- سواحل – بزرگراه ها و … آشغال و زباله هاي ويژه است

 

زباله هاي صنعتي

1-تفاوت با زباله شهري

1)حجم زياد ، نوع يكنواخت ، فاصله دور

2) مديريت مشكل ، چو حل شود آسان شود

 

زباله هاي خطرناك

1) آشغال پذيري       هر ماده‌آي كه با كوچكترين جرقه آتش بگيرد

2) خوردگي    باطري

3) راديو اكتيويته – اكتيويته

4) زباله هاي سمي

 

زباله هاي بيمارستاني

 • چون داراي زباله خانگي هستند
 • زباله هاي بيماري زا
 • اجزايي از بدن انسان

 

 

خدمات شهري

 • تركيب فيزيكي زباله

 

اطلاعات مربوط به تركيف فيزيكي زباله شامل

       1- تعيين مواد تشكيل دهنده زباله

 • آناليز ابعاد ذرات
 • مقدار رطوبت
 • جرم مخصوص زباله

 

مواد تشكيل دهنده زباله

وزن كل در روز : 900000 كيلو

رديف نام ماده % وزن كل قيمت واحد درآمد
1 كاغذ – مقوا 3 6000 هركيلو86‌تومان
2 شيشه 5/1 3000 120 36000
3 پلاستيك 2 4000 150
4 لاستيك 3 6000 60
5 پارچه 2 4000 50
6 چرم 5/0 1000 صفر
7 ضايعات غذايي 65 صفر
8 فلزات آهني 3 6000 90
9 فلزات غير آهني 2 4000 170
10 نخاله هاي ساختماني 12 24000
كل هزينه سود يا زيان

آناليز ابعاد ذرات

وقتي كه بخواهيم به عنوان كود استفاده كنيم مهم است

وقتي كه به عنوان كمپوست استفاده كنيم .

اولين چيزي كه بايد درست كنيم سرند يا غربال

دوم : آسياب

كود درجه 1: 50- 25

كود درجه 2: 50-25

كود درجه 3 : 75-50

شكل

ميزان رطوبت زباله :

ميزان رطوبت چه تأثيري در عملكرد ما دارد

1- براي تهيه كود رطوبت زباله بايد 55% باشد         كامپوست سازي

2- حمل و نقل

3- تصفيه شير آب

زباله ç كود ç عوامل بيولوژيكي لازم است

كمپوست سازي 55% رطوبت

37% رطوبت زباله شهر يزد

براي افزايش رطوبت زباله جهت توليد كود كه بايد رطوبت 55% باشد از لجن استفاده مي كنيم .

 • خود لجن به كمپوست تبديل مي شود .
 • از شر لن خلاص مي شويم
 • رطوبت مورد نياز تأمين مي شود
 • باكتري هاي آن كمك كننده است

اگر رطوبت زياد باشد شير آب آن خارج مي شود

 

توليد زباله

حمل نگهداري و انجام فرآيندهاي مربوطه

شكل

جمع آوري زباله

شكل

حمل و انتقال زباله از ماشين هاي كوچك به ماشين هاي بزرگ براي جابجايي

انجام فرآيندهاي مربوطه ، جمع آوري شيشه ، پلاستيك ، كاغذ كه اين مرحله بايد هر چه سريع تر از رده خارج و در منزل انجام شود .

 

دفع نهايي

– مقدار نمونه زباله

اولين چيزي كه مورد نياز است         تعداد جمعيت

رديف   % وزن كل‌كيلو قيمت‌تومان حجم جرم مخصوص كل‌حجم
1 مقوا a 80
2 كاغذ b 70
3 شيشه c 60
4 پلاستيك d 30

موقعيت جغرافيايي

يزد                        كاشتن هندوانه آسان

موز در دهلي زياد ç پوست موز زياد

ولي در شهر يزد كم ç پوست موز كم

 

فصل سال

پوست هندوانه در تابستان

خرمالو در زمستان

 

پرتقال

تناوب زمان جمع آوري زباله

هرچه زباله زود تر جمع شود çزباله بيشتر جمع مي شود .

استفاده از آسياب زباله در آشپزخانه

مد باعث مي شود كه زباله توليد شود

فرهنگ جامعه      ظروف يكبار مصرف

نحوه‌ي خوردن سيب (از زباله 99% ،60% زباله ،99% ميوه ،‌40% ميوه)

Composter: سطل است كه بوسيله‌ي آن زباله به كود تبديل مي شود .

وضعيت قانون گذاري

در كويت ç خوردن و آشاميدن در هنگام رانندگي ممنوع

و اگر پوست پرتقال در خيابان بريزيم 300 دينار جريمه

 

سنگاپورçاگر پوست پرتقال در خيابان بريزيم ç به صورت اجباري بايد مأمور شهرداري شويم و خيابانها را جارو كنيم در غير اينصورت 7 سال زندان

هركيلو زباله 30 sent بايد بپردازيم

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک دانلود متن کامل


دیدگاهتان را بنویسید