بيماريهاي ناشي از زباله

استفاده از گوشت، لبنيات و پوست دامهاي آلوده اي كه از مواد زايد گياهي موجود در زباله هاي شهري تغذيه مي كنند، موجب ابتلاي انسان به بيماريهاي مختلف و مشترك بين انسان و حيوان مي گردد به عنوان مثال بيماريهايي نظير بروسلولز يا تب مالت (Brucellosis)‌‌، ليپوسپيروزيس (Leptospirosis)، كسيت هيداتيك (Hydatidosis)، طاعون (Pestis) و… كه اين بيماريها در اثر عدم كنترل زايدات شهري و روستايي و برنامه ريزي علمي و مهندسي جهت جمع آوري و دفع آنها به سرعت تكثير و انتشار پيدا كرده و ممكن است در حالت هاي حاد پيدا مي شود.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

حشراتي مانند مگس با انتقال فيزيكي بسياري از باكتريها، ويروسها و انگلها مي‌توانند موجب ابتلاي انسان به برخي از بيماريها نظير تراخم (Trachoma)، اسهالهاي كشنده، بيماريهاي ناشي ازتك ياخته ها، بيماريهاي قارچي و مسموميتهاي مختلف غذايي گردند.

براساس مطالعات و تحقيقات انجام شده كنترل صحيح زباله هاي توليدي و اعمال برنامه هاي صحيح مديريتي و مهندسي براي زباله هاي توليدي و اعمال برنامه هاي صحيح مديريتي و مهندسي براي زباله هاي توليد شده مي تواند تا حدود 90% در كنترل رشد، تكثير و پرورش مگس ها و 60% تا 65% در كنترل ازدياد موشها موثر باشد. در حدود 118 نوع بيماري كه در انسان شناخته شده است به حيواناتي مانند سگ، گربه و انواع حشرات مختلف نسبت داده مي شود و با توجه به مطالب بيان شده رابطه بين انواع حيوانات، حشرات با زباله و با انتقال بيماريها كاملاً مشهود است.

با اين وجود در صورتي كه برنامه مديريتي، مهندسي و اجرايي علمي به درستي در رابطه با مديريت مواد زايد جامد توليد شده اعمال شود، شيوع انواع بيماريها به نحوي ملموس كاهش خواهد يافت.

2- مواد و روشها

محدوده و موفقيت جغرافيائي و اقليمي شهر لواسان كوچك

1-2- بررسي خصوصيات جغرافيايي، طبيعي و اقليمي شهر

ماهيت عوامل جغرافيائي و طبيعي طوري است كه محدود كردن آن به خطوط فرضي و ابداعي براي حدود شهر دهستان- بخش و حتي استان را با احتياط تلقي نمود. زيرا تقسيم بندي سياسي- اداري يا شهري و روستايي بر مبنا و اعتبار ملاحظات مختلف اجتماعي- اقتصادي و فرهنگي و… انجام مي گيرد، در حاليكه گستره طبيعت از قواعد و قوانين پيروي مي كند و كمتر از عوامل ذكر شده در بالا تبعيت مي كند.

پهنه جغرافيائي مجموعه عوامل و عناصر بهم پيوسته ايست كه حدود مرز آن بوسيله خود آنها تعيين مي شود فارغ از ملاحظات و سليقه هاي انساني.

شهر لواسان كوچك قسمتي از مجموعه سرزمين و پهنه جغرافيائي البرز مركزي است كه از نظر جغرافيائي طبيعي از عوامل تشكيل دهنده اقليم اين خط تبعيت مي‌كند. اهميت اين شهر زماني جلوه مي كند كه همجوار و همسايه يكي از منابع مهم تامين آآآآبيبب آشاميدني تهران قرار دارد به عبارت ديگر موقعيت اين شهر به لحاظ همجواري با اين منبع عظيم تامين آب (سدلتيان) از يك موقعيت معمولي حوزه نفوذي نقاط جمعيتي خارج شده و مبدل به موقعيت منطقه اي و شايد فرا منطقه اي مي شود.

در حقيقت شهر لواسان در دامنه قسمتي از ارتفاعات البرز مركزي قرار گرفته كه در قسمت جنوب شرقي از نظر طبيعي و امكان بهم پيوستگي سه رودخانه پر اهميت جاجرود- افجه و كند را فراهم ساخته است.

به همين لحاظ لازم است حوزه جغرافيائي طبيعي شهر لواسان را منطقه اي به وسعت حوزه آبخيز اين سه رودخانه انتخاب نمائيم.

تعيين اين محدوده هم از نظر بررسي جغرافيائي طبيعي در پهنه سرچشمه هاي اين سه رودخانه اصلي منطقه در خور اهميت است، هم اينكه اين روزها كه در محافل مختلف صحبت از آلودگي سد لتيان زياد شده است سهم گناه شهر لواسان را در حد منطقي و واقعي طرح نمائيم.


2-2- حدود شهر لواسان كوچك

شهر لواسان كوچك با 14 آبادي با مركزيت گلندوك در 22 كيلومتري بخش شميرانات از استان تهران واقع گرديده است، و توسط جاده لشگرك به اين بخش ارتباط دارد.

و حوزه آبخيز جاجرود- افجه و كندرود تا محل سد لتيان كه محدوده اين شهر را تشكيل مي دهند در فاصله 21 و 51 تا 22 و 51 طول جغرافيائي شرقي و 45 و 36 تا 50 و 36 عرض جغرافيائي شمالي واقع شده است. مساحت كل محدوده فوق براساس پلانتيمتري نقش هاي تهيه شده از روي عكسهاي هوايي به مقياس 1:100000 برابر با 710 كيلومتر مربع يا برابر با 71000 هكتار است(6).

شمالي ترين نقطه اين آبخيز در بند سردر مرز آبخيز رودخانه كرج و جنوبي‌ترين نقطه آن محل سر در منطقه لتيان است.غرب آبخيز را از ارتفاعات آهار در مرز شهرستانك و شرق آنرا تپه هاي لواسان در مرز دهكده (ايرا)و جوه‌لار تشكيل مي‌دهند. به اين ترتيب آبخيز لتيان از شمال غرب و غرب با آبخيز رودخانه كرج و از شمال شرق و شرق با آبخيز رودخانه لار هم مرز است(6).

3-2- ميزان جمعيت و رشد متوسط سالانه جمعيت در منطقه

جمعيت در شهر لواسان در سال 1345 بالغ بر 2351 نفر بوده است و در ده سال بعد يعني در سال 1355 به رقم 2974 در سال 1365 يعني دهه دوم جمعيت شهري به 6003 نفر بالغ گرديده است (15).

ميزان رشد جمعيت شهر در دهه 55-1345 حدود 38/2 درصد در سال بوده است و ميزان رشد سالانه اين جمعيت در دهه 65-1355 به 28/7 درصد افزايش يافته است(14).

عوامل اين افزايش جمعيت نزديكي شهر لواسان به تهران و خوش آب و هوايي منطقه و نزديكي آن به سد لتيان مي باشد. همچنين در سالهاي آينده نيز به علت احداث شهرك جديد و ديپلماتيك لتيان، جهت استقرار نمايندگي دول و انتقال سفارتخانه ها از پايتخت به اين شهرك و سكونت اعضاي سفارتخانه ها در اين منطقه باعث مي گردد تا شهر لواسان كوچك جاذب و پذيراي جمعيت بيشتري نيز گردد (14)و(6).

5-2- توپوگرافي منطقه

ارتفاع بلندترين نقطه آبخيز لتيان (شهر لواسان كوچك) قله بوچال به ارتفاع نزديك به 4 هزار متر و پايين ترين نقطه آن پاي سد لتيان به ارتفاع 1500 متر از سطح دريا مي‌باشد (6).

توزيع مساحت آبخيز لتيان برحسب ارتفاع در جدول شماره 2 تشريح شده است.


جدول شماره 2

رديف ارتفاع از سطح دريا(متر) مساحت به هكتار درصد مساحت كل درصد تراكمي
1 2000-1500 10810 15 15
2 2500-2000 23340 23 48
3 3000-2500 26170 31 79
4 3500-3000 1920 16 95
5 4000-3500 3010 4 99
6 4250-4000 500 1 100

 

6-2- زمين شناسي و چينه شناسي منطقه

تقسيمات چينه شناسي در آبخيز لتيان از قديمي ترين واحدهاي چينه شناسي يعني پركامبرين شروع و به دوران چهارم زمين شناسي يعني آبرفتهاي جديد ختم مي‌گردد(6).

بطور كلي چينه شناسي آبخيز لتيان شامل 19 تشكيلات مختلف است. عمده‌ترين تشكيلات چينه نگاري غالب در آبخيز عبارتند از: كند، كرج، كنگلومرا، آبنيك، لار، شمشك، روته، زايگان و باروت.


7-2- تيپ اراضي و ارزيابي منابع خاك و ارتباط آنها با ذخاير آب زيرزميني منطقه

تحولات زمين شناسي و آب و هوايي در حد نهايي منجر به ايجاد خاك مي‌گردد. در اين امر عوامل بيولوژيكي و بهره‌برداري انساني نيز تاثير دارد. همچنين منابع خاك نظير منابع خاك نظير منابع آب و در رابطه با آن تعيين كننده ارزش يك آبخيز است(6).

تشخص و تفكيك سيستم هاي اراضي و گروههاي مختلف خاك در آبخيز لتيان براساس طرز تشكيل سنگ مادر و تحول خاك آن صورت گرفته است. در اين تلاش عواملي چون رنگ، بافت، ساختمان فيزيكي تجمع آهك در پروفيل، عمق، مقدار كربنات كلسيم و سولفات كلسيم و قابليت هدايت الكتريكي خاك مورد مطالعه قرار گرفته است. جدول شماره (3).

در اين جدول تيپ، واحد و زير واحدهاي اراضي به كمك ارقام نشان داده شده است. به اين ترتيب كه در زير واحد شماره (2-3-1) به ترتيب از چپ به راست رقم (1) نشاندهنده تيپ، رقم (3) نشاندهنده زير واحد اراضي است. مثلاً زير واحد شماره (1-3-2) نشاندهنده تيپ تپه‌اي، واحد تپ هاي مرتفع سست و زير واحد پوشش خاكي نيمه عميق و يكنواخت است(6).

آبخيز لتيان در پنج تيپ كوهستاني، تپه، فلات، دشتهاي دامنه اي، و واريزه هاي بادبزني تقسيم مي شود. تعداد كل واحدهاي اراضي هشت و مجموع زير واحدها بيست مي باشد.

اكثريت خاكها از نوع رگوسل و لتيوسل مي باشد و عمق خاك بيش از نيمي اراضي بسيار كم مي باشد و اكثريت خاك از تشكيلات آهكي تحول يافته اند. در ارتباط با ذخاير آب زيرزميني مي توان گفت كه تنها سفره هاي آبدار محدود به سازندهاي آهكي منطقه است و همچنين با توجه به مطالعات زمين شناسي ارتفاعات و دشتها را نظر ذخيره سازي آب مشاهده مي شود كه بجز سازندهاي كربناته بقيه سازندهاي خاك قادر به ذخيره سازي آب نبوده و مخزن آب زيرزميني ندارند و بايد در ايجاد طرح شبكه جمع آوري فاضلاب الويت به اين تيپ اراضي داده شود. (براي جلوگيري از آلودگي ذخاير آب زيرزميني در اين مناطق توسط فاضلابها رها شده)(6).

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک دانلود متن کامل


پاسخی بگذارید