هوا به مفهوم تغييرات کوتاه مدت وضعيت جوي است با بررسي برخي خصوصيات مشخص اتمسفر که مدام در حال تغيير است و تعيين وضعيت آنها در هر لحظه ، مي توان به وضعيت هوا پي برد .

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

متغيرهاي مهم مؤثر در تعيين هوا عبارتند از :

 • دما
 • رطوبت
 • ديد افقي ، مه ، …
 • نوع و مقدار بارندگي
 • ابرها و وضعيت آسمان
 • فشار هوا
 • باد

گزارشات مربوط به هوا براساس هفت مورد فوق انجام و تهيه مي شود از عوامل ذکر شده ابر و جهت باد از همه بيشتر در پيش بيني هاي کوتاه مدت جوي مؤثر است.

عناصر جوي کاملاً با يکديگر در ارتباط اند از بين عوامل هواشناسي هوا مهمترين عاملي است که تغييرات آن باعث تغيير در ساير عناصر مي گردد.

عناصر و عوامل اقليم شناسي :

دما ، رطوبت ، فشار و تابش خورشيد هر کدام يک عنصر اقليمي به حساب مي آيند.

اما عامل اقليمي ، عاملي است که در فضاي مورد مطالعه تأثير داشته باشد مانند :

 • ارتفاع
 • جهت
 • پوشش گياهي

گاهي يک عنصر اقليمي مي تواند عاملي براي عنصر ديگر باشد مثلاً دما براي رطوبت ، رطوبت براي ابرناکي و ابرناکي براي تابش

روش و هدف مطالعه :

در اين پروژه درسي سعي شده است تا در حد امکان پارامترهاي هوا اقليم شناختي منطقه طزرجان اندازه گيري شود پارامترهايي شامل بارش، دما ، خشکسالي ، تبخير و تعرق و باد در اين منطقه اندازه گيري شده است و روال کار به اين صورت بوده است:

 • انتخاب ايستگاهها و انتخاب پايه زماني و پراکندگي ايستگاهها
 • جمع آوري اطلاعات و آمار
 • انجام کارهاي آماري روي داده ها به روش هاي معروف و آشنا
 • نتيجه گيري

و هدف اين تحقيق ، کمک به تصميم گيري و ارائه راهکارهايي براي مديران و مردم منطقه مي باشد .

ويژگي هاي منطقه :

به طور کلي موقعيت جغرافيايي يک منطقه عامل مهمي در اقليم آن منطقه به حساب مي آيد ، اينکه منطقه از نظر موقعيت در کدام يک از تيپ هاي کوهستاني ، دشت ويلا يا قرار دارد و هر کدام از اين تيپ ها چه اقليمي دارند پستي و بلندي ، عرض جغرافيايي ، دوري و نزديکي به دريا، واقع شدن در مسير توده هاي هواي سرد و گرم و يا خشک و مرطوب … فاکتورهاي متعددي است که در تعيين اقليم منطقه دخالت دارند حوزه طرزجان در عرض جغرافيايي ، الي شمالي و طول جغرافيايي الي شرقي قرار دارد.

بالاترين ارتفاع اين منطقه 3750 متر و پايين ترين نقطه (خروجي) اين منطقه 2066 متر مي باشد.

حدود وسعت حوزه طزرجان

حوزه آبخيز داري طزرجان داراي مساحت 14/29 کيلومتر مربع است اين حوزه داراي محيط 61/24 کيلومتر مي باشد طول آبراهه اصلي     مي باشد .

ارتفاع ميانگين وزني حوزه               متر مي باشد بيشترين مساحت حوزه را شيب هاي         تشکيل مي دهد.

پوشش غالب حوزه راArtimisia Siberi تشکيل مي دهد درصد پوشش حوزه 15% مي باشد.

بارش :

منظور از بارش و بارندگي کليه نزولات جوي است که به سطح زمين وارد مي شود از زماني که يک قطره باران در هوا تشکيل مي شود تا موقعي که به سطح زمين مي رسد پديده هايي رخ مي دهد که بيشتر در قلمرو علم هواشناسي است اما هنگامي که به سطح زمين مي رسد به عنوان اساسي ترين عنصر چرخه هيدرولوژي به حساب مي آيد.

قبل از هر گونه بارش بايد تراکم رطوبت به شکل ابر صورت گيرد حداقل سه شرط براي تراکم رطوبت و توليد قطرات باران الزامي است .

1- رطوبت کافي در هوا وجود داشته باشد .

2- هسته هايي که رطوبت بتواند اطراف آن ها متراکم شود در اتمسفر وجود داشته باشد.

3- هوا به صورت ديناميک سرد شده و دما به زير نقطه شبنم برسد.

سرد شدن ديناميک هوا به طرق مختلف صورت مي گيرد که از آن جمله عبارتند از :

1- انبساط بي دروهوا

2- برخورد توده هوا با خصوصيات مختلف

3- تصادم يک توده هواي مرطوب به جسم سردي مانند هوا

انواع مختلف بارش :

 • باران يا Rain
 • باران ريزه يا Dizzle
 • برف يا Snow
 • ؟ برف يا snow Flake
 • تگرگ يا Hail
 • يخ پوش شفاف يا Glaze

اندازه گيري نزولات جوي

منظور از اندازه گيري بارندگي تعيين مقدار ارتفاع آب حاصله از نزولات جوي در سطح زمين است اندازه گيري باران قدمتي 2000 ساله دارد اولين اندازه گيري هاي ساده بارندگي از 400 سال قبل از ميلاد مسيح در هندوستان آغاز گرديد اما نخستين باران سنج که به صورت امروزي در دنيا نصب شده است مربوط به سال 1400 ميلادي در کشور کره مي باشد ثبت خودکار بارندگي نيز از سال 1600 در انگلستان آغاز گرديد.

با توجه به اين که روي يک حوضه اندازه گيري تمام باران ها امکان پذيرنيست بنابراين به اندازه گيري نمونه اي اکتفا مي شود و سپس آن را به کل منطقه تعميم مي دهيم.

هر بارش مشخصاتي دارد:

 • مدت بارندگي
 • مقدار بارندگي
 • شدت بارندگي
 • فراواني وقوع
 • سطح بارش

تعداد باران سنج ها در شبکه باران سنجي :

مسئله اي که حداکثر مطالعات هيدرولوژيکي و هوا اقليم شناسي به آن توجه مي شود تعداد ايستگاهها در يک منطقه است با توجه به اينکه در صورت کم بودن ايستگاهها تخمين دقيق نخواهد بود و اگر زياد باشد هزينه اضافي در برخواهد داشت .

توصيه هاي سازمان جهاني هواشناسي :

1- در مناطق مسطح و آب و هواي معتدل يک ايستگاه در هر 600 تا 900 کيلومتر مربع کافي است و اما در بعضي کشورها به دلايلي مثل فقدان راههاي ارتباطي و … در هر 900 تا 3000 کيلومتر مربع يک ايستگاه نيز قابل قبول است .

2- در مناطق کوهستاني با آب و هواي معتدل يک ايستگاه در هر 100 تا 25 کيلومتر مربع کافي است ضمناً از نظر ارتفاع بايد حداقل يک ايستگاه در هر فاصله تراز 500 متري وجود داشته باشد در مناطق دور تا يک ايستگاه به ازاي هر 250 تا 1000 کيلومتر مربع نيز قابل قبول است .

3- در مناطق کويري به ازاي هر 1500 تا 10000 کيلومتر مربع کفايت مي کند.

از لحاظ وسعت منطقه و تعداد ايستگاهها مي توان از جدول زير استفاده کرد.

 

 

وسعت حوزه به حداقل تعداد باران سنج
تا 75 1
75 تا 150 2
150 تا 300 3
300 تا 550 4
550 تا 800 5
800 تا 1200 6

هم چنين براي تعيين ايستگاهها مي توان از فرمول ساده زير استفاده کرد.

CV : ضريب تغييرات بارندگي سالانه منطقه برحسب تعداد ايستگاههاي موجود و داده هاي آماري آن ها

E: درصد اشتباه مجاز در تخمين ميانگين بارندگي منطقه

N: تعداد ايستگاههاي باران سنجي لازم

انتخاب ايستگاههاي هواشناسي براي مطالعه بارندگي حوزه:

اولين قدم براي انتخاب ايستگاههاي هواشناسي تهيه نقشه 250000: 1 منطقه است سپس نام ، نوع ، مختصات ، ارتفاع و سال تأسيس تمام ايستگاههاي هواشناسي استان را جمع آوري کرده و سپس با توجه به مرز حوزه که روي نقشه بسته شده است و با در نظر گرفتن اين پارامترها ، ايستگاههاي مناسب را انتخاب مي کنيم.

 • قرار گرفتن در حوزه
 • نزديکي به حوزه
 • قرار گرفتن در دامنه ارتفاعي حوزه
 • قرار گرفتن در عرض هاي جغرافيايي حوزه
 • داشتن سال هاي آماري طولاني .

ليست ايستگاههاي انتخاب شده در جدول صفحه بعد آمده است .

انتخاب پايه زماني مشترک :

براي اينکه مشاهدات گوناگون مورد استفاده هواشناسي و اقليم شناسي قرار گيرد بايد به قدر کافي صحيح باشد و قابل مقايسه نيز باشند بنابراين مشاهدات بايد در يک زمان و در يک شرايط انجام شود.

براي مثال نمي توان آمار سال هاي 47 تا 57 ايستگاه A را با آمار 57 تا 67 ايستگاه B مقايسه کرد اگر چه داده هاي هر دو ايستگاه صحيح و کامل باشد.

رسم نمودار پايه زماني مشترک :

براي رسيدن به يک پايه زماني مشترک ، بايستي تمام ايستگاههاي انتخاب شده نمودار ميله اي افقي رسم نماييم به طوري که محور افقي آن شماره سال و محور عمودي آن نام ايستگاهها باشد ميله ها را در آن سال هايي که آمارشان موجود است رسم مي کنيم سپس با توجه به نمودار مقطع زماني مشترک را انتخاب مي کنيم به طوري که چندين ايستگاه را شامل شود.

نمودار رسم شده در صفحه بعد آمده است .

جمع آوري داده ها :

پس از انتخاب ايستگاهها و پايه زماني مشترک به سازمان هاي ثبت آمار و اطلاعات اقليمي مراجعه کرده و داده هاي مورد نظر را مي گيريم .

سازمان متولي نوع ايستگاه برافراشته
وزارت نيرو باران سنجي

تبخير سنجي

سازمان هواشناسي سينوپتيک

کليماتولوژي

باران سنجي

هم چنين آمار ايستگاههاي سينوپتيک و کليماتولوژي طبق تاريخ ميلادي بر روي سايت هواشناسي کشور به آدرس http://www.irimo.ir موجود مي باشد.

ليست آمار اخذ شده به شرح جداول در صفحات بعد آمده است .

کنترل صحت آزمون همگني داده ها :

قبل از اينکه اقدام به تجزيه و تحليل داده ها شود لازم است از کيفيت و صحت داده ها اطمينان حاصل کنيم .

در مجموع مي توان دو نوع اشتباه را در نظر گرفت .

1- بعضي از اشتباهات مستقيماً تيک بوده و از نقص دستگاه و شرايط کار آن مي باشد.

2- اشتباهات ديگر از کيفيت و شرايط مشاهده مي شود.

آزمون همگني : براي تشخيص اين که آيا ارقام و داده ها همگن است يا خير روش هاي زيادي وجود دارد.

– روش ترافيکي : معمول ترين روش گرافيکي که به منظور يکنواختي داده ها به کار مي رود روش جرم مضاعف Double Mass است و معمولاً براي همگني داده هاي بارش به کار مي رود که به صورت زير است :

1- داده هاي ايستگاه A را که قرار است مورد آزمون قرار گيرد به ترتيب سال وقوع رديف مي کنيم .

2- ميانگين آمار ايستگاههاي مجاور را نيز مشابه ايستگاه A رديف مي کنيم .

3- مقادير تجمعي را براي ايستگاه A محاسبه مي کنيم.

4- مقادير تجمعي را براي مجاوران نيز محاسبه مي کنيم .

5- در يک محور مختصات محور افقي را به تجمعي ميانگين ها و محور عمودي را به داده هاي تجمعي ايستگاه A اختصاص مي دهيم.

6- سپس نقاط فاصله را به هم متصل کرده و اگر خط مستقيم شد داده ها همگن است و در صورت تغييرات فاحش ، شيب خط تغيير کرده و بر عدم همگني داده ها دلالت دارد.

مقدار اصلاح شده داده ها از فرمول روبه رو نيز محاسبه مي شود.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک دانلود متن کامل


پاسخی بگذارید