دماي هوا

دما به عنوان نمايه اي از شدت گرما ، يکي از عناصر اساسي شناخت هواست با توجه به دريافت نامنظم انرژي خورشيدي توسط زمين ، دماي هوا در سطح زمين داراي تغييرات زياد است که به نوبه خود سبب تغييرات ديگري در ساير عناصر هواشناسي مي گردد دماي هوا توسط دماسنج اندازه گيري مي شود و مقياسهاي اندازه گيري دما درجه سانتيگراد (سلسيوس) و درجه فارنهايت و درجه اندازه گيري را ؟ مي باشد در مطالعات دماي حوزه طزرجان با توجه به آمارهاي ثبت شده در ايستگاههاي موجود در مناطق اطراف از مقياس درجه سانتي گراد استفاده شده است .

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

عوامل مؤثر بر دماي هوا :

اصلي ترين عامل مؤثر بر دما ، انرژي حاصل از جذب تابش خورشيد است ولي عوامل ديگري نيز مؤثرند مانند:

 • شرايط تابشي و ارتفاع با سطح زمين
 • عرض جغرافيايي
 • ارتفاع از سطح زمين
 • خشکي ها
 • جريان اقيانوسي
 • ناهمواري درجهت آفتابگيري

در کل مناطق ؟ که تابش خورشيد مداوم است دما بالا و تغييرات حرارتي کم است در حالي که در عرض هاي ميانه به دليل تغيير تابش ، تغييرات فصلي شديدتر است .

از طرف ديگر ممکن است دماي متفاوت در شرايط يکسان تابش صورت گيرد مثلاً آب تعادل گرمايي بيشتري نسبت به سطح شنزار دارد.

ناهمواري هاي سطح زمين ، توزيع دما را مشخص مي کند چاله ها ، گودال ها و مناطق پست حد نهايي دما را دريافت مي کنند و ارتفاعات و ناهمواري تعادل گرمايي بيشتري دارند.

پارامترهاي درجه حرارت هوا :

5 پارامتر مهم درجه حرارت که معمولاً اندازه گيري مي شوند:

– ميانگين حداکثر درجه حرارت ماهانه

معدل حداکثر دماهاي ثبت شده از تمام روزهاي ماه مي باشد.

– ميانگين حداقل درجه حرارت ماهانه

معدل حداقل دماي ثبت شده از تمام روزهاي ماه مي باشد.

– حداقل مطلق ماهانه درجه حرارت

کمترين دمايي که در يک ماه ثبت شده است که از کمترين حداقل دماهاي روزانه از روزهاي آن ماه بدست مي آيد.

– حداکثر مطلق ماهانه درجه حرارت

بيشترين دمايي که در طول يک ماه ثبت شده است که از بيشترين حداکثر دماهاي روزانه از روزهاي آن ماه بدست مي آيد.

ميانگين ماهانه و سالانه درجه حرارت :

ميانگين ماهانه حاصل معدل گيري از ميانگين حرارت حداکثر و ميانگين حداقل هر ماه است .

ميانگين سالانه حاصل معدل گيري از تمام 12 ميانگين ماهانه در طول سال است .

انتخاب ايستگاههاي مناسب براي مطالعه دماي هواي منطقه :

اولين قدم انتخاب ايستگاههاي هواشناسي تهيه نقشه 250000/1 است پس از تهيه نقشه و رسم مرز حوزه ، ايستگاههاي مناسب را انتخاب مي کنيم که بايد شرايط زير را دارا باشد.

 • قرار گرفتن در حوزه
 • نزديکي به حوزه
 • قرار گرفتن در دامنه تغييرات ارتفاعي حوزه
 • قرار داشتن در عرض هاي جغرافيايي حوزه
 • داشتن سال هاي آماري طولاني

سنجش پارامترهاي نام برده درجه حرارت در ايستگاههاي زير انجام مي شود

 • تبخير سنجي
 • کليماتولوژي
 • سينوپتيک

ليستي از 5 ايستگاه انتخاب شده و نمودار پراکنش و پايه زماني آنها در صفحات بعد آمده است .

جمع آوري داده ها :

پس از انتخاب ايستگاهها و رسم نمودار پايه زماني مشترک ، براي گرفتن آمار به سازمان هاي متولي ثبت آمار مراجعه شد.

سازمان متولي  
وزارت نيرو (آب منطقه اي) تبخير سنجي
سازمان هواشناسي سينوپتيک

کليماتولوژي

در ضمن آمار ايستگاههاي سينوپتيک و کليماتولوژي کشور طبق تاريخ ميلادي در سايت http://www.irimo.ir نيز موجود مي باشد.

ليست آمارهاي خام به شرح جداول در صفحات بعد آمده است .

کنترل صحت و آزمون همگني داده ها :

قبل از اقدام به تجزيه و تجليل داده ها لازم است از کيفيت آن ها مطمئن باشيم .

بدون ارزيابي صحيح ، تحليل هاي آماري نتايج قابل اعتمادي نخواهد داشت.

آزمون همگني داده ها

همگني مربوط به اين است که داده ها مربوط به يک جامعه آماري تصادفي انتخاب شده است براي پي بردن به همگني داده ها روش هاي زيادي وجود دارد که اصولاً بر دو دسته گروه بندي مي شوند.

روشهاي گرافيکي يا نموداري (روش جرم مضاعف)

شرح اين روش در قسمت بارش آمده است .

براي تک تک ايستگاهها آزمون همگني به روش جرم مضاعف را انجام داديم که در صفحات بعدي آمده است .

ويژگي هاي آماري هر ايستگاه :

عناصر هواشناسي پارامترهاي احتمالي مي باشند و چگونگي وقوع آنها در آينده تابعي از خصوصيات آماري آنها در گذشته است پيش بيني وضعيت آب و هواي يک منطقه بدون تجزيه و تحليل هاي آماري امکان پذير نيست .

پارامترهاي آماري قبلاً در بخش بارش توضيح داده شده است .

براي هر ايستگاه به طور جداگانه اين پارامترهاي آماري محاسبه شده اند که در صفحات بعد آمده است .

 

 

 

نمودارهاي پارامترهاي پنجگانه دماي سالانه ايستگاهها

دراين قسمت پارامترهاي پنجگانه دما روي نمودار رسم مي شود .

اين پنج خط در اقاليم خشک از هم دورند و در اقاليم مرطوب به هم نزديک مي شوند.

دماي متوسط حوزه

دماي متوسط يک منطقه دماي فرضي است که مي توانيم آن را به جاي کل آن منطقه به حساب آوريم .

اين کار با سه روش انجام مي شود

 • ميانگين رياضي
 • روش استفاده از چند ضلعي تعيين Thissen
 • روش استفاده از خطوط همباران يا هيسپومتري

روش ميانگين گيري رياضي

ساده ترين روش براي محاسبه دماي متوسط در يک منطقه مسطح با دماسنج هايي که در فواصل تقريباً مساوي قرار دارند مي باشد و از فرمول زير محاسبه مي شود

که در آن دماي نقطه اي ايستگاههاي …و2و1 مي باشد.

براي محاسبه دماي متوسط حوزه اين ايستگاهها انتخاب شدند

 

دماي متوسط ساليانه ايستگاه
2/12 نير
03/18 ابراهيم آباد
6/12 ده بالا
3/13 نصرآباد
13 گاريز

اعداد را در فرمول مي گذاريم .

روش هيسپومتري :

در اين روش ديگر خطوط ؟ را مجدداً رسم نمي کنيم و با فرض تبعيت خطوط دما از ارتفاع همين خطوط تراز را ملاک قرار مي دهيم و به ازاي آن خطوط را بدست مي آوريم .

سپس در نرم افزار ILWIS با تعيين طبقات ارتفاعي و مساحت با استفاده از معادله گراديان ميزان دما در هر طبقه را حساب مي کنيم .

و روش سريعتر که در معادله گراديان به جاي H، متوسط ارتفاع را بگذاريم.

 

روش خطوط همدما

دراين روش برخلاف روش قبل ارتفاع خطوط همدما را ابتدا محاسبه مي کنيم و سپس آنها را رسم مي کنيم کمترين و بيشترين ارتفاع حوزه را در فرمول مي گذاريم و اولين و آخرين خط همدما را تعيين مي کنيم(3750 و 2066).

اولين خط دما

آخرين خط دما

سپس خطوط را به فواصل mm10 تقسيم مي کنيم و سپس ارتفاع متناظر را از فرمول بدست مي آوريم .

و سپس با ILWIS و اطلاعات حاصله نقشه را رسم مي کنيم.

 

نقشه

 

حال اين اعداد را در فرمول مربوط به محاسبه متوسط دماي ساليانه يک منطقه به روش خطوط همدما يا هيسپومتري مي گذاريم.

متوسط دماي ساليانه طزرجان روش
82/13 ميانگين رياضي

هيسپومتري

خطوط همباران

از بين روش هاي ذکر شده هيسپومتري و خطوط همباران دقيق تر مي باشد از بين اين دو روش ، هيسپومتري سريع ، از خطوط همباران صحيح تر است.

دماي متوسط سالانه حوزه طزرجان ؟

روزهاي يخبندان :

روزهاي يخبندان روزهايي هستند که حداقل درجه حرارت پايين تر از صفر درجه سانتي گراد آيد در داخل خشکي ها ، صحاري و در نواحي نيمه خشک عرض هاي مداري ، يخبندان به طور استثنايي و تصادفي صورت مي گيرد حقيقت امر اين است که در مجاورت سطح زمين شاداب يخبندان بيشتر است .

اگر چنانچه حداکثر درجه حرارت روزانه از صفر درجه سانتي گراد تجاوز نکند آن روز را روز بدون ذوب يخ مي گويند اگر تعداد روزهاي بدون ذوب يخ را از کليه روزهاي يخبندان کم کنيم تعداد روزهاي تناوب يخبندان و ذوب يخ به دست مي آيد.

انتخاب ايستگاهها ، انتخاب پايه زماني و جمع آوري داده ها :

براي مطالعه روزهاي يخبندان نيز بايستي ايستگاه هايي انتخاب کنيم که شرايط ذکر شده قبلي را داشته باشد و هم چنين شامل اطلاعات روزهاي يخبندان باشد سپس براي جمع آوري به سازمان هاي مربوطه مراجعه مي کنيم.

 

 

سازمان متولي نوع ايستگاه
سازمان هواشناسي سينوپتيک

کليماتولوژي

باران سنجي

هم چنين مي توان به سايت http://www.irimo.ir مراجعه کرد.

ليست ايستگاهها ،نمودار پايه زماني مشترک ، داده هاي روزهاي يخبندان به همراه تجزيه و تحليل هاي آماري ايستگاه ها در صفحات بعد آمده است .

متوسط ساليانه روزهاي يخبندان حوزه

اگر در يک منطقه داراي مرزهاي مشخص ، خطوط هم يخبندان رسم شوند در اين صورت مقدار متوسط سالانه روزهاي يخبندان در حوضه يا منطقه از فرمول زير محاسبه مي شود.

خط هم يخبندان را به روشهاي ذکر شده قبلي رسم مي کنيم به دليل اينکه قبلاً توضيح داده شده است از تکرار مجدد آن خودداري مي کنيم.

ما براي اين بخش 4 ايستگاه انتخاب کرديم که عبارت است از :

ارتفاع روز يخبندان در سال ايستگاه
1630 9/57 ابراهيم آباد
2420 8/100 گاريز
2470 1/94 نير
205 3/87 نصرآباد

نمودار گراديان بارندگي در صفحه بعد آمده است .

معادله گراديان متوسط سالانه روزهاي يخبندان و ضريب همبستگي آن

آزمون علمي همبستگي

در سطح قابل قبول است .

روش هيسپومتري سريع :

دراين روش فقط در معادله گراديان به جاي H ، ارتفاع منطقه را بگذاريم.

 

 

روش خطوط هم يخبندان

مانند سري هاي قبل کمترين و بيشترين ارتفاع را در معادله مي گذاريم اولين و آخرين خط هم يخبندان را مشخص مي کنيم.

اول

دوم

سپس محدوده خطوط را به فواصل 10 روز ، 10 روز تقسيم مي کنيم و حال مي بايستي ارتفاع متناظر اين خطوط را به دست آوريم.

سپس با نرم افزار ILWIS نقشه را رسم مي کنيم که در صفحه بعد آمده است.

حال اين اعداد را در فرمول مربوطه مي گذاريم.

 

به طور خلاصه متوسط روزهاي يخبندان به شرح زير است .

متوسط دماي ساليانه ايستگاه روش
  هيسپومتري

خطوط هم يخبندان

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک دانلود متن کامل


دیدگاهتان را بنویسید