: داده هاي ايستگاه A

: داده هاي اصلاح شده براي ايستگاه

: شيب خطي که داده هاي مربوط به آن صحيح است.

: شيب خطي که داده ها بايد اصلاح شود.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

همان طور که ديده مي شود در نمودار بناک سادات ، در شيب خط تغييرات زيادي وجود دارد که اين شکستگي نشان دهنده ناهمگني است .

سال قسمت
1378 تا 1376 اول
1384 تا 1379 دوم

قسمت دوم نمودار جديدتر است چون امکانات و دستگاههاي بهتر و دقيق تري براي اندازه گيري است پس قسمت دوم درست است و قسمت اول بايد اصلاح شود براي استفاده از فرمول نياز به شيب خط داريم که عبارت است :

با استفاده از شيب هاي به دست آمده از فرمول فوق استفاده مي کنيم البته ضريب اصلاح کننده را محاسبه کرده و با ضرب در سال هاي بين     تا     در آن عدد صحيح به دست مي آيد

و سپس از ضريب ضريب در داده ها يک بار ديگر نمودار جرم مضاعف بنادک سادات را رسم مي کنيم .

سپس ضريب را در تمام داده هاي آماري ضرب کرده تا مجموع آن ها برابر مقدار بارش ساليانه تصحيح شود.

روش غيرگرافيکي يا غير نموداري (روش ران تست)

در مورد ايستگاههايي انتخاب شده ما نمي توانيم اين آزمون را انجام دهيم و به فرض گرفتن ميانه به عنوان معيار وسط با 8 سال آمار ، 4 تا داده بيشتر و 4 تا داده کمتر از ميانه داريم به عبارت ديگر در اين صورت ما به ازاي آن در جدول حدود u نداريم .

بازسازي و تخمين داده هاي ناقص

هدف از بازسازي داده ها ، برآورد داده هاي سالها ، ماهها يا زمان به خصوصي است که داده هاي آن ثبت نشده است به علل سيل ، زلزله ، خرابي دستگاه و …

روش هاي بازسازي داده ها

 • روش درون يابي Interpolation
 • روش نسبت ها
 • روش ميانگين گيري
 • روش گرافيکي

ويژگي هاي آماري هر ايستگاه

آمار و احتمالات در هواشناسي

عناصر هواشناسي پارامترهاي احتمالي مي باشند و چگونگي وقوع آن ها در آينده ، تابعي از خصوصيات آماري وقوع آن ها در گذشته است بنابراين ، پيش بيني وضعيت آب وهوايي منطقه تنها با تجزيه و تحليل هاي آماري امکان پذير است .

مشخصات آماري داده هاي هواشناسي:

متغيرهاي هواشناسي از پارامترهايي تشکيل مي شوند که به صورت تصادفي رخ مي دهند . به منظور شناخت علمي اين متغيرهاي ، لازم است مشخصات آن ها محاسبه مي شود.

پارامترهاي توصيف آماري بر دو قسم اند :

1- معيارهاي تمايل مرکزي يا Central Tendency

   ميانگين حسابي يا رياضي يا Arithmetic Mean

   ميانگين وزني يا   Weighting Mean

   ميانگين هندسي يا Geometric Mean

   ميانگين هارمونيک يا Harmonic Mean

   ميانگين متحرک يا Moving Mean

   ميانگين برداري يا Vectorial Mean

   ميانه يا Median

   نما يا Mode

2- معيارهاي پراکندگي يا Disperion

اين پارامترهاي آماري نشان دهنده چگونگي تغييرات يا پراکندگي داده ها در اطراف ميانگين مي باشند .

 • دامنه تغييرات يا Range
 • انحراف از ميانگين يا Mean Divintion
 • واريانس يا Variance
 • انحراف از معيار يا Standard Divintion
 • ضريب تغييرات يا Coefficient of variation
 • چولگي Skewness

ميانگين حسابي يا رياضي يا Arithmetic Mean

ميانگين تخميني از متغيرهاست که احتمال وقوع آن در آينده بيشتر از هر مقدار ديگري مي باشد ميانگين حسابي که به اختصار به آن ميانگين مي گوييم معمولي ترين ميانگين مي باشد که از فرمول زير محاسبه مي شود.

ميانگين هندسي يا Gometric Mean

در اين روش ريشه n ام حاصل ضرب n متغير محاسبه مي شود .

ميانگين هارمونيک يا Harmonic Mean

دراين روش ميانگين گيري از فرمول زير استفاده مي شود.

ميانه يا Median

عددي که توسط يک سري ارقام رديف شده قرار گيرد را ميانه گوييم به شرط آنکه اعداد صعودي يا نزولي مرتب شده باشند اگر تعداد اعداد مرتب شده برابر n باشد و n زوج باشد ميانه برابر ميانگين (n/2)+1,n/2 است و چنانچه n فرد باشد (n/2)+1 ميانه مي باشد.

نما يا Mode

بيشترين مقدار در يک سري آماري از نظر وقوع را مد مي گويند اگر متغيرها از نوع پيوسته باشند مانند بارندگي ، نما منطبق بر ميانگين است .

دامنه تغييرات يا Range

عبارت است از اختلاف بين کوچکترين و بزرگ ترين اعداد در سري آماري .

دامنه تغييرات ساده ترين پارامتر پراکندگي داده هاست.

انحراف از ميانگين يا Mean Divintion

عبارت است از متوسط انحراف داده ها از ميانگين ، از فرمول زير محاسبه مي شود.

واريانس يا Variance

از فرمول فوق محاسبه مي شود .

انحراف از معيار يا Standard Deviation

جذر واريانس مي باشد انحراف از معيار معمولي ترين معيار پراکندگي داده ها از انحراف معيار است .

ضريب تغييرات يا Ceofficient Variation

معياري از تغييرات نسبي داده ها نسبت به ميانگين مي باشد که از فرمول زير محاسبه مي شود.

چولگي Skewness

چولگي نمايه اي است که مي تواند درجه تقارن داده ها را در اطراف ميانگين بررسي کند.

چولگي ممکن است مثبت ، منفي يا صفر باشد.

براي محاسبه مقدار چولگي از فرمول زير استفاد مي شود.

اگر داده ها از 50 بيشتر باشد

براي هر ايستگاه اين پارامترها محاسبه شده است که در صفحات بعدي مي آيد.

بارندگي متوسط ساليانه منطقه

متوسط بارندگي سالانه يا Mean Annual Rainfall به مقدار کل بارندگي گفته مي شود که به طور متوسط در طول يک سال در سطح حوزه باريده است .

داده هاي باران سنجي مربوط به يک نقطه است و براي تعميم آن به مساحت حوزه از سه روش زير استفاده مي شود.

روش ميانگين گيري رياضي :

ساده ترين روش براي محاسبه بارندگي در يک منطقه مسطح با باران سنج هايي که در فواصل تقريباً مساوي قرار دارند مي باشد و عبارت است از:

که در آن بارندگي در ايستگاههاي … و 2و 1 مي باشد.

براي محاسبه بارندگي متوسط حوزه طزرجان ، ما ايستگاههايي که در فاصله نزديک تر قرار داشتند را انتخاب کرديم .

متوسط بارندگي سالانه ايستگاه
27/370 بنادک
25/425 جانبرازان
13/350 ده بالا
31/351 طزرجان

روش استفاده از خطوط ؟ و هيستومتري :

خط همباران مکان هندسي تمام نقاطي است که مقدار بارندگي آن براي يک دوره مشخص ، يکسان مي باشد در اين روش براي برآورد مقدار بارندگي متوسط سالانه استفاده مي شود.

روال کلي کار به اين صورت است :

 • تعيين موقعيت ايستگاهها روي نقشه
 • تعيين متوسط بارندگي در هر ايستگاه
 • ايستگاههاي مجاور را به هم وصل مي کنيم .
 • خطوط همباران بين ايستگاهها را رسم مي کنيم.
 • بارندگي ناحيه هاي محصور بين دو خط هم باران برابر است با ميانگين مقدار دو خط هم باران

براي رسم خطوط همباران در مناطق کوهستاني براي رسم خطوط همباران روش ساده تري وجود دارد و آن استفاده از معادله گراديان بارندگي و نقشه توپوگرافي منطقه است.

در اين روش عمليات زير انجام مي شود:

1- در يک دستگاه محور مختصات ، تغييرات بارندگي در هر ايستگاه را نسبت به ارتفاع همان ايستگاه از سطح دريا رسم و معادلات تغييرات بارندگي نسبت به ارتفاع را محاسبه مي کنيم .

2- از روي معادله گراديان بارندگي ، براي هر ارتفاع مشخص مقدار بارندگي محاسبه مي شود.

و با فرض اينکه خطوط همباران از خط تراز تبعيت مي کند مي توان اين خطوط ارتفاعي که خود يک خط همباران است را مشخص کرد.

براي شروع کار ارتفاع و بارش ايستگاه ها را مشخص مي کنيم در يک محور مختصات روي محور x ارتفاع ها و روي محور y ها ميزان متوسط بارش ساليانه ايستگاهها را مي آوريم سپس معادله خط را که همان گراديان بارش است به همراه ضريب همبستگي محاسبه مي کنيم و سپس از روي R و جدول زير ميزان همبستگي را مشخص مي کنيم .

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک دانلود متن کامل


دیدگاهتان را بنویسید