بهبود روابط نظری برای رسم منحنی مشخصه زمین در تونلهای زیر سطح آب زیرزمینی با در نظر گرفتن شرایط زهکشی شده

سعید امیری1*؛ وحید محمدی قلعه عزیز2؛ رضا صباغ کرمانی1؛ احمد فهیمی فر3
4- کارشناسی ارشد؛ دانشکده ی مهندسی عمران، خاک و پی، دانشگاه تفرش
کارشناسی ارشد؛ دانشکده ی مهندسی عمران، خاک و پی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
استاد؛ دانشکده ی مهندسی عمران، خاک و پی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دریافت دست نوشته: 90/90/1302؛ پذیرش مقاله: 19/90/1304
27432182661

چکیده

چکیده

واژگان کلیدی
منحنی مشخصه در تونل های حفر شده در زیر سطح آب زیر زمینی، وضعیت تونل با شرایط مشابه اما در حالت خشک متفاوتتونلهای زیر سطح آب بوده و فشار آب حفرهای و وضعیت تراوش به داخل تونل مطرح است که سبب تغییر شرایط جابجاییها وزهکشی شده
4333316439224

منطقه پلاستیک تنشهای وارده خواهد شد، لذا در این مقاله سعی شده تا با در نظرگیری وضعیت قرارگیری تونل در زیرفشار آب حفرهای سطح آب زیرزمینی در شرایط زهکشی شده و رخداد وضعیت الاستو پلاستیک و با بهره گیری از معیارشکست موهر-کلومب روابطی در حالت کلی و به دور از روش های نیمه نرم افزاری و یا سعی و خطایی جهت
27432641324

رسم منحنی مشخصه زمین ارایه و به محاسبه ی دقیق محدوده پلاستیک در اطراف تونل حفر شده پرداخته شود و با رسم منحنی مشخصه زمین به ازای تغییر در پارامترهای دخیل در روابط تحلیلی ارایه شده، به بررسی و حساسیت سنجی تاثیر این تغییرات بر روی منحنی و رفتار آن در شرایط ذکر شده پرداخته شود.

1- مقدمه
منحنی مشخصهی زمین در واقع بررسی افزایش میزان جابجاییها به ازای کاهش در میزان فشار حایل مورد استفاده برای پوشش تونل است تا با رسم این منحنی یک طرح بهینه بر اساس اندرکنش ما بین سیستم نگهدارنده و توده در نظر گرفته شود، منحنی مشخصه شامل دو محدوده الاستیک و پلاستیک است که در صورتی که میزان فشار حایل در حد بالایی انتخاب شود، منطقه پلاستیک تشکیل نمیگردد و رفتار منحنی به صورت یکنواخت خواهد بود؛ ولی در صورتی که این فشار پایین در نظر گرفته شود، محدوده پلاستیک نیز تشکیل شده که این وضعیت، حالت مناسب برای طراحی سیستم نگهدارنده تونل با در نظرگیری شرایط بهینه از لحاظ اقتصادی است.
00

نشریه

ی

مهندسی

تونل

و

فضاهای

زیرزمین
ی

T
unneling

&

U
nderground

S
pace

E
ngineering (
TUSE
)

دوره

ی

4


شماره

ی

1
/
تابستان

131
4

tuse.shahroodut.ac.ir

نشریه

ی

مهندسی

تونل

و

فضاهایقیمت: تومان

دسته بندی : مهندسی تونل

دیدگاهتان را بنویسید