ائب لاگرانژ)) مي باشد و با محاسبه مشتقات معادلات كريجينگ به صورت زير در مي آيد.

                 j=1,2,…,n                           (3-47)

با توجه به اينكه مي توان يك دستگاه معادله خطي را به صورت حاصل ضرب ماتريسي نوشته و از روشهاي ماتريسي دستگاه معادلات را حل كرد معادلات فوق نيز به صورت زير بازنويسي مي شوند.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک دانلود متن کامل

  • 2