يم مي باشد. ولي كاربرد كلر گازي امكان آلودگي محيط زيست به ويژه مسموميت كارگران تصفيه خانه را به همراه دارد. كلر بلافاصله پس از ورود به آب تجزيه شده و اسيد هيپوكلروس و ين اكسيد كلر توليد مي نمايد.

خاصيت گندزدائي اسيد هيپوكلروس بيشتر از ين اكسيد كلر مي باشد. نسبت تبديل كلر به اسيد هيپوكلروس و ين اكسيد كلر تابعي است از درجه اسيدي و درجه گرماي فاضلاب. اين وابستگي در منحني هاي شكل شماره (2-11) نمايش داده شده است. پس از تجزيه نامبرده و به علت وجود موادي اكسيد پذير مانند آهن، منگنز، اسيد سولفوريك (H2S) و مواد آلي در فاضلاب، نخست قسمتي از كلر صرف اكسيداسيون مواد نامبرده شده، توليد كلرورهاي گوناگوني را مي كند كه اثر كشنده اي بر باكتري ها نداشته و به علت ثبات آنها كلر آنها آزاد نمي باشد.

سپس كلر روي تركيبات ازتي به ويژه آمونياك تأثير گذاشته و به تدريج و بسته به درجه اسيدي فاضلاب كلرامين هاي مختلفي را توليد مي نمايد.

برابر رابطه هاي تعادلي نامبرده كلرامين ها مي توانند دوباره تبديل به اسيد هيپوكلروس شده و قادرند به كندي بر باكتري ها اثر كرده آنها را نابود سازند. پس از اين اگر باز هم كلر به فاضلاب افزوده شود قسمتي از آن به صورت كلر ازاد طبق رابطه هاي (2-16) و (2-17) در فاضلاب باقي مانده كه بر آنزيم موجودات زنده اثر كرده، آنها را مي كشد.

منحني شكل شماره (2-12) مرحله هاي گوناگون تأثير كلر را در فاضلاب نشان م يدهد. قسمت OA مقدار كلري را نشان مي دهد كه صرف توليد كلرورها شده و از حوزه عمل بيرون رفته است. منحني AB نمايشگر كلري است كه به مصرف توليد كلرامين ها مي رسد. در فاصله B تا C كلر دراثر خاصيت اكسيدكنندگي خود طبق رابطه هاي (2-18) و (2-19) بر قسمتي از كلرامين اثر كرده آنرا اكسيد مي كند، از اين رو از مقدار كلر مؤثر در فاضلاب كاسته مي شود و منحني اين كاهش را نشان مي دهد.

چنانكه در شكل نامبرده نشان داده شده است، سرانجام در مرحله چهارم يعني پس از نقطه شكست C ، كلر اضافه شده موجب بوجود آمدن كلر آزاد و تركيبات آلي كلردار مي گردد. اين كلر آزاد در فاضلاب باقي مانده و بمصرف گندزدائي آن مي رسد. نقطه C كه بنام نقطه شكست [7] معروف است بسته به مقدار مواد اكسيدپذير و آمونياك موجود در فاضلاب متغير بوده و جزو مشخصات فاضلاب بحساب مي آيد.

باتوجه به آنچه گفته شد براي گندزدائي قطعي و اطمينان از تأثير كامل كلر بر باكتري هاي موجود در فاضلاب بايد مدت زمان تماس كلر با فاضلاب 15 تا 30 دقيقه انتخاب گردد. استانداردهاي آمريكايي مقدار كلر لازم را بر مبناي تعداد باكتري هاي باقي مانده در فاضلاب تعيين مي كنند كه عملاً مدت زمان تماس كلر با فاضلاب را تا نزديك به دو ساعت افزايش مي دهد. از اين نظر مصرف كلر نتيجه مي شود كه هر چه فاضلاب خاصيت قليائي بيشتري داشته و يا مواد اكسيدپذير آن بيشتر باشد، مقدار كلر لازم براي گندزدائي فاضلاب بيشتر مي باشد.

كاربرد كلر بجز گندزدائي، موجب كاهش بوي فاضلاب، سبب كاهش مواد روغني و درجه كدري فاضلاب مي شود. همچنين بوي كلر حشرات را از فاضلاب دور مي سازد. جدول شماره (4-19) مقدار كلر مورد نياز را براي موارد گوناگون نشان مي دهد و در محاسبات تقريبي مي توان كلر لازم براي گندزدائي فاضلاب خانگي خام را نزديك به 2 تا 5 گرم براي هر نفر در شبانه روز پيش بيني نمود.

در موقع راهبري تصفيه خانه، كلرزني بايد به اندازه اي باشد كه در پساب خروجي از تصفيه خانه هنوز دست كم 3/0 تا 5/0 ميلي گرم در ليتر كلر آزاد باقي مانده باشد..

كلر زدائي – در مواردي كه پساب تصفيه خانه فاضلاب به رودخانه ها و يا درياچه هائي كه جاي پرورش ماهي هستند، فرستاده مي شود، بايد پس از گندزدائي كلر باقي مانده از پساب بازپس گرفته شود. براي كلر زدائي پساب از تركيبات گوگردي نظير گاز SO2 و يا تيوسولفات سديم Na2S2O3 استفاده مي شود.

ب – گندزدائي با اشعه ماوراء بنفش – امروزه كاربرد اشعه ماوراء بنفش براي گندزدائي فاضلاب تصفيه شده توسعه زيادي يافته است. اشعه ماوراء بنفش در مدتي كمتر از ده ثانيه بر سلول باكتري ها اثر كرده و آنها را مي كشد. اين اشعه كه طول موجي ميان 250 تا 270 ميليمتر دارد در لامپ هائي شبيه لامپ هاي فلورسنت توليد مي گردد. درون لامپ بخار جيوه قرار دارد، طول لامپ ها 5/1 تا 2 متر و قطر آنها 5/1 تا 2 سانتيمتر مي باشد. مناسبترين روش كاربرد اين لامپ ها قراردادن آنها به صورت ايستاده يا خوابيده در فاضلاب مي باشد، [2]. در اين صورت براي جلوگيري از تماس مستقيم شمار لامپ هاي لازم، طرز قرارگرفتن و فاصله آنها از يكديگر در فاضلاب از سوي كارخانه سازنده سيستم تعيين مي شود. گندزدائي توسط اشعه ماوراء بنفش بر خلاف استفاده از گاز كلر محيط زيست را آلوده نكرده و ايمني كاركنان تصفيه خانه را افزايش مي دهد. در كاربرد اشعه ماوراء بنفش بايدبه نكات زير توجه نمود:

نخست – هزينه ساختماني تأسيسات آن بيشتر از تأسيسات كلر زني است.

دوم – از تكنولوژي پيشرفته تري برخوردار است و لامپ ها بايد مرتباً تميز گردند.

سوم – وسائل و اجزاء آن فعلاً در ايران ساخته نمي شوند.

چهارم – پساب تصفيه خانه بايد كاملاً زلال باشد. كدر بودن آن مانع از گندزدائي كامل مي شود.

پنجم – در صورت استفاده از پساب براي آبياري فضاهاي سبز درون شهر، بايد نزديك به 5/0 ميلي گرم در ليتر كلر به پساب اضافه نمود.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک دانلود متن کامل