انتقال می توانند مورد استفاده قرار بگیرند.
حال اینکه به چه دلیلی امروزه از اطلاعات به عنوان اهرمی برای کسب قدرت استفاده می شود عوامل مختلفی را می توان بیان نمود از جمله:
افزایش سطح سواد و معلومات افراد جامعه-افزایش اوقات فراغت جامعه-افزایش رسانه ها-مشاغل وابسته به اطلاعات-گسترش شهرنشینی-زندگی ماشینی-فساد حکومت ها-یأس و نا امیدی-شرایط سخت اجتماعی-کاهش کنترل های دولتی
2-1-2- نقش ژئوپلیتیک اطلاعات در امنیت کشورها
فناوری های عصر اطلاعات مانند: فناوری های پیشرفته ی نیمه رسانا، رایانه های توانمند، فیبر نوری، فناوری های سلولی، ماهواره های بهتر و توانمندتر، شبکه های پیشرفته، فناوری های رقمی، عملکرد مناسب انسان با رایانه، کاوش داده ها و انتخاب دانش و ابزارهای تولید در سراسر دهه های 1980 و 1990 تأثیری روی رشد بر توانمندی های نظامی داشته و تغییر شکل محیط راهبردی را که امنیت ملی در بستر آن دنبال می شود دنبال کرده است. هرچه بیشتر به سوی عصر اطلاعات حرکت می کنیم تأثیر این فناوری بر مسائل امنیت ملی نیز اهمیت بیشتری می یابد. (آلبرتس،پاپ،1389: 15)
تعریف دقیق امنیت ملی دشوار است اما به تقریب هر دولت به روش هایی عمل می کند که بازتاب دیدگاهش درباره ی امنیت ملی است، اما عملکردهای مربوط به استقرار امنیت ملی به هر شکلی که انجام شود به منظور تحقق چهار هدف متمایز برای دولت ها و شهروندان آنها صورت می گیرد:

  • 1
  • 2