جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

معمولی بودن چیز جالبی نیس. مطمئنم که نظر شمام همینه. چرا باید یه فرد معمولی باقی بمانیم در صورتی‌ که می تونیم کاری کنیم که دنیا از توانایی ها و مهارت‌های ما انگشت به دهان Read more…

مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره ، شرکت، مالی، مدیران، حسابداری، تعهدی، شرکت‌ها

مصرف کنونی) از امکانات و فرصتهای بیشتری بهرهمند گردد، از این رو انتظار کسب بازده موجب میشود که سرمایهگذار مصرف خود را به تعویق اندازد. سود سهام تأثیر مثبت و منفی در رفتارسرمایهگذاران در هنگام Read more…

مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره شهروندی، نگهداشت، کارکنان، ، سازمانی،، معنویت، اثربخشی

ند و منافع گروهی و سازمانی را بر منافع فردی ترجیح دهند(فقیهی و همکاران،1390) . یکی از پیامدهای مهم رفتار شهروندی سازمانی افزایش توان سازمان در جذب و نگهداری نیروهای خبره و کارآمد میباشد. در Read more…

مقالات و پایان نامه ها

تحقیق درباره امنیت، ، جامعه-افزایش، دولت، 1980، راهبردی، نظامی

انتقال می توانند مورد استفاده قرار بگیرند.حال اینکه به چه دلیلی امروزه از اطلاعات به عنوان اهرمی برای کسب قدرت استفاده می شود عوامل مختلفی را می توان بیان نمود از جمله:افزایش سطح سواد و Read more…

مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره ، مالکیت، مهایات، قرارداد، تایم، حقوقی، حقوق

ارگیری مهایات برای مالکیت زمانی……………………………………………………………………………………. …..1043-3-1 تفاوت مهایات و مالکیت زمانی…………………………………………………………………………………………… ……1053-4اقسام مهایات و آثار و احکام آن………………………………………………………………………………………………………1073-4-1 اقسام تقسیم منافع( مهایات ) ………………………………………………………………………………………………….1073-4-1-1مهایات به اعتبار زمان و مکان………………………………………………………………………………………………..1073-4-1-1-1مهایات زمانی………………………………………………………………………………………………………………………1073-4-1-1-2مهایات مکانی……………………………………………………………………………………………………………………..1083-4-1-1-3 مقایسه بین مهایات زمانی Read more…

مقالات و پایان نامه ها

تحقیق درباره ، مالیاتی، مالیات، :، دولت، بودجه، شهری

ان مکانیزمهایی ایجاد نمود که مسائل و مشکلات اقتصادی همچون: کسری بودجه، تورم، بیکاری، نامتعادل بودن توزیع درآمد، کاهش صادرات غیرنفتی و افزایش واردات، افزایش مهاجرت به شهرهای بزرگ، بالا رفتن مصرف کالاهای تجملی در Read more…